Aktuálna ponuka:

Celková plocha k predaju 100.000 m2


Štúdia počíta s 1/3 plochy pre komerciu, respektíve občiansku vybavenosť, 2/3 plochy sú určené pre bývanie


Štruktúra zastavanosti sa môže, v súlade s územným plánom, modifikovať podľa zámeru investora.


Ponuka je otvorená, je možné rokovať aj o menších celkoch

 


Stav projektu:

Celé rozvojové územie 109.000 m2 je v územnom pláne zahrnuté v kategórii A3 tzn.: polyfunkčné plochy centra mesta – bývanie v hromadnej zástavbe a občianska vybavenosť. Index zastavanosti je 45%


Pre celú prvú etapu (komerčná zóna cca 30.000 m2) je vydané platné územné rozhodnutie.


Prebieha proces stavebného povolenia pre napojenie územia na cestu 1. triedy Hodonín-Trnava a úpravu hlavnej križovatky. Výstavba je predpokladaná na 4Q 2021


Prebieha proces stavebného povolenia pre výstavbu novej predajne LIDL. Jedná sa o pilotnú stavbu, realizovanú súbežne s napojením územia. Realizácia od 4Q 2021


Prebieha príprava pre rekonštrukciu centrálnych inžinierskych sietí a komunikácií. Predpokladaná realizácia 4Q 2021